Wanneer je de pop wilt gebruiken als pedagogisch hulpmiddel dan zijn dit een aantal belangrijke kenmerken van zijn houding naar het kind toe:
  • Veiligheid bieden: de pop moet het kind  het gevoel geven alles  te kunnen zeggen
  • Betrouwbaar zijn: de pop moet integriteit uitstralen en dat wat hem verteld wordt niet gebruiken om het/een kind op welke manier dan ook te schaden
  • Echt zijn: de pop moet het kind het gevoel geven dat hij oprecht geïnteresseerd is en handelen conform zijn uitspraken
  • Empathisch/betrokken zijn: de pop moet kunnen meevoelen met het kind, de situatie vanuit het oogpunt van het kind kunnen bekijken, zich voor kunnen stellen hoe dat voor het kind moet zijn en daar naar handelen
  • Respect hebben: de pop is gericht op het maken van contact en het kinderen uitnodigen tot deelname maar pusht niet. Hij respecteert de keuze van elk kind wat (nog) niet mee wil doen
  • Zonder oordelen zijn: de pop moet in staat zijn geen oordelen uit te spreken over het gedrag van het kind of dat wat het kind vertelt. Hij geeft eventuele afkeuringen niet prijs en spreekt ze niet uit
  • Opmerkzaam zijn: de pop moet veranderingen bij kinderen kunnen waarnemen en benoemen, zowel in gedrag, prestatie als uiterlijkheden
  • Zelfbewust zijn: de pop moet het kind voorbeelden kunnen laten zien van effectief gedrag m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Nieuwsgierig zijn: de pop moet zich niet alleen betrokken tonen bij de kinderen maar ook een nieuwsgierigheid uitstralen naar alles wat er om hem heen gebeurt en daar pro-actief in zijn
Het is belangrijk dat het kind als een veilig vriendje gaat zien, een maatje waarmee alles gedeeld kan worden, die niet moeilijk doet over fouten, onvolkomenheden en geen harde oordelen uitspreekt. De pop heeft een positieve instelling en zal het kind niet afkeuren, belerend zijn of er ruzie mee zoeken. Hij gaat ook niet mee in ineffectief gedrag en bedient zichzelf daar ook niet van. De pop is geen betweter of irritantje wat alles goed doet of goed kan maar kan zich elk gevoel, elke frustratie en elke emotie voorstellen, hij onderscheidt zich van het kind door dat ook te laten zien en op laagdrempelige wijze alternatieven te geven voor ineffectief gedrag of aangeleerde hulpeloosheid. De pop neemt het kind als het ware bij de hand en laat het op speelse wijze zien dat moeilijkheden en problemen kunnen veranderen door zelf een andere houding aan te nemen, dat anderen anders kunnen reageren als je zelf ander gedrag laat zien.